დებულება

25.08.2017 წელი ბრძანება #3–42
დანართი #1
ა(ა)იპ წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის სახელობის სკოლა –ინტერნატის დებულება
თავი I. ზოგადი დებულებები
მუხლი1. ა(ა)იპ წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის სახელობის სკოლა–ინტერნატის სტატუსი
1.1.ა(ა)იპ წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის სახელოის სკოლა–ინტერნატი(შემდგომში – „სკოლა“) თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, საქართველოს შრომის კოდექსის, სკოლა–ინტერნატის წესდების, შინაგანაწესისა და საქართველოში მოქმედი სხვა ნორმატიული აქტების და ამ დებულების გათვალისწინებით;
1.2.სკოლა–ინტერნატის დამფუძნებელია სრულიად საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართმადიდებელი ეკლწესია(იგივე საქართველოს საპატრიარქო), რომელსაც წარმოადგენს სრულიად საქართველოს კათალიკოს–პატრიარქი ილია ;
1.3.დასახულ მიზნებსა და დაკისრებულ ფუნქციებს სკოლა ახორციელებს სპეციალური უფლება –უნარიანობის ფარგლებში. სკოლას აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, მრგვალი ბეჭედი, ანგარიში ბანკში და არასამეწარმეო ( არაკომერციული) იურიდიული პირის სხვა ატრიბუტიკა. მის:საქართველო, ქ.დედოფლისწყარო, ნატროშვილის ქუჩა (ყოფილი რუსთაველის ქ#45);
1.4.სკოლა–ინტერნატის გადასახადის გადამხდელის საინდიფიკაციო კოდია: 428518017;
მუხლი 2. სკოლის მისია
ა). მოსწავლეთათვის ზოგადი განათლების მიცემა დაწყებით და საბაზო საფეხურზე;
ბ) ზნეობრივად, ინტელექტუალურად, ფიზიკურად ჯანსაღი და ეროვნული ღირებულებების მქონე თაობის აღზრდა მართმადიდებლური ღირებულებების შესაბამისად;
გ) მოზარდის გონებრივი და ფიზიკური უნარ–ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა, მოსწავლის მიერ ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოს და გარემოს წინაშე საკუთარი უფლება–მოვალეობების გაცნობიერებაში ხელშეწყობა;
დ)სკოლა უზრუნველყოფს: მოსწავლეთა მოტივირებას გონებრივი შესაძლებლობების მიხედვით და მისცემს მათ ღრმა, საფუძვლიან და მტკიცე ცოდნას;
თავი I I. სკოლის სტრუქტურა და მართვა
მუხლი 3.სკოლის სტრუქტურაც და მართვა
ა) სკოლის სტრუქტურა მოიცავს სკოლის დირექციას, ადმინისტრაციას, პედაგოგიურ საბჭოს, ტექნიკურ პერსონალს.
ბ) სკოლაში პედაგოგიური კოლექტივისა და მოსწავლეთა კონტიგენტის გაზრდის შემთხვევაში სკოლას შეიძლება ყავდეს საქმისმწარმოებელი, მნე, ინფო მენეჯერი;
გ) სკოლას შეიძლება ყავდეს სხვა დამატებითი მომსახურეობისათვის საჭირო თანამშრომელი, რომლის უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება ორმხრივი ხელშეკრულების პირობებით;
თავი I I I. სკოლის დირექციის სტრუქტურა და მართვის პრინციპები
მუხლი4. სკოლის დირექცია
4.1. სკოლის დირექცია შედგება დირექტორის, აღმასრულებელი დირექტორის, აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის და ბუღალტრისაგან;
4.2 აღმასრულებელ დირექტორს, აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს, ბუღალტერს, ადმინისტრაციის წევრებს და პედაგოგებს ნიშნავს და ათავისუფლებს სკოლის დირექტორი.
მუხლი 5.სკოლის დირექტორი
5.1. დირექტორს ნიშნავს და ათავისუფლებს დამფუძნებელი;
5.2.სკოლის დირექტორი წარმოადგენს სკოლას მესამე პირებთან ურთიერთობაში;
5.3. ზედამხედველობს სკოლის ადმინისტრაციას;
5.4. ამტკიცებს სკოლის შინაგანაწესს, დებულებას, სასკოლო სასწავლო გეგმას და სხვა სამართლებრივ დოკუმენტებს;
5.5.ამტკიცების სკოლის განვითარების ერთწლიან და ექვსწლიან სამოქმედო გეგმას;
5.6. ანაწილებს მოვალეობებს სკოლის ადმინისტრაციაში;
5.7.მოქმედი კანონმდებლობით და სკოლი წესდებით დადგენილ წესით დებს გარიგებებს სკოლის სახელით;
5.8.ამტკიცებს საშტატო განრიგს.
5.9. მოქმედი კანონმდებლობისა და წიმანდებარე წესდების საფუძველზე წყვეტს სკოლის ადმინისტრაციის, პედაგოგებისა და სხვა მომსახურეთა თანამდებობაზე დანიშვნა–გათავისუფლების, წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების საკითხებს;
5.10.მოქმედი კანონმდებლობისა და სკოლის წედების შესაბამისად, აგრეთვე დამფუძნებლის მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამისად მართავს და განკარგავს სკოლის ქონებასა და საფინანასო სახსრებს. დამფუძნებლის თანხმობით უფლებამოსილი საფინანსო რესურსების არსებობის შემთხვევაში დანიშნოს ხელფასის დანამატები, სკოლის სტიპენდიები, გასცეს პრემიები, ჯილდოები, ფინანსური დახმარებები;
5.11.ხელს აწერს სასაკოლო დოკუმენტაციებს . უფლებამოსილია სკოლის დამფუძნებლის თანხმობით დაამყაროს კავშირი საგანმანათლებლო ( მათ შორის უცხოეთის) დაწესებულებებთან;
5.12.გამოსცემს ინდივიდუალურ სამართლებრივ აქტებს;
5.13.დირექტორი პასუხისმგებელია დამფუძნებლის წინაშე, სკოლის საქმიანობის კანონიერებასა და ეფექტურობაზე, სასაწავლო–სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზაციაზე;
5.14. მოითხოვს ანგარიშვალდებულ პირთა ანგარიშს მათი საქმიანობის შესახებ;
5.15.უზრუნველყოფს პედაგოგებთან ხელშეკრულების დადებასა და შესრულებას, დებს ხელშეკრულებებს დირექციისა და ადმინისტრაციისა წევრებთან ;
5.16. ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ წედებით გათვალისწინებულ სხვა საქმიანობას.
მუხლი 6.აღმასრულებელი დირექტორი
6.1. ახორციელებს სკოლის მართვას;
6.2. შეიმუშავებს დირექტორს დასამტკიცებლად წარუდგენს სკოლის შინაგანაწესს, დებულებასა და ბიუჯეტს;
6.3. შეიმუშავებს საშტატო განრიგს და დასამტკიცებლად წარუდგენს დირექტორს;
6.4.მონაწილეობს პედაგოგიური საბჭოსთან ერთად სასკოლო სასწავლო გეგმის, სკოლის განვითარების ერთწლიანი და ექვსწლიანი გეგმის შემუშავებაში და დასამტკიცებლად წარუდგენს დირექტორს;
6.5.განკარგავს თანხებს დირექტორის მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტით;
6.6.ზედამხედველობს სასაწავლო აღმზრდელობით პროცესს;
6.7.ახდენს დამრიგებელთა შეხვედრების ორგანიზებას და მართვას.
6.8.ავტორიზაციისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება;
6.9. დირექტორისათვის სკოლაში მიმდინარე პროცესების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება;
6.10. სკოლის სოციალური ქსელისა და ვებ–გვერდის სრულფასოვნად მუშაობის ხელშეწყობა;
6.11. სკოლის მართვის საინფორმაციო სისტემის გამართული მუშაობა;
6.12.დაგეგმოს და მართოს პროფესიული განვითარების მიზნით სხვადასხვა საგანმანათლებლო სატრენინგო მომსახურების გაწევა;
6.13.განახორციელოს ჟურნალის წარმოებაზე მონიტორინგი;
6.14. განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობითა და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მისიიდან გამომდინარე სხვა საქმიანობა;
6.15.დირექტორის არყოფნისას, ან მოვალეობის შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში, ასრულებს დირექტორის მოვალეობას მისი მითითებით;
6.16.ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობითა და წესდებით დაწესებულ სხვა საქმიანობას;
მუხლი 7. აღმასრულებელი დირექტორი აგებს პასუხს:
ა) ეროვნულ სასწავლო გეგმის, განათლების სფეროში მოქმედი ნორმატიული აქტების შესრულებასა და სააღმრზდელო პროცესზე, ინკლუზიური განათლების უზრუნველყოფაზე, დამატებით საგანმანათლებო მომსახურეობასა და მოსწავლეთა პროფესიულ განათლებაზე;
ბ) სკოლის საკუთრებაში არსებული ქონების და ფინანსების მიზნობრივ და სწორ ხარჯვაზე,
მატერიარულ-ტექნიკური ბაზის მოვლა-პატრონობასა და რაციონალურად გამოყენებაზე;
გ) სკოლაში მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისათვის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხოგარემოს შექმნაზე;

მუხლი 8. აღმარულებელი დირექტორის მოადგილე I-IXკლასებში
8.1. აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს I-IX კლასებში თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს დირექტორი;
8.2. აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე დირექტორის მოადგილე I-IX კლასებში აღმასრულებელ დირექტორსა და დირექტორს;
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე I-IX კლასებში თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს: საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსით“, ,,ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით, ეროვნული სასწავლო გეგმით, საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ გამოცემული სხვა შესაბამისი ნორმატიული აქტებით, სკოლის შინაგანაწესით, სკოლის დებულებით, დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებებითა და აღმასრულებელი დირექტორის მითითებებით;

8.4.სამუშაო აღწერილობა:

ა) დაგეგმვა და უშუალო ზედამხედველობის გაწევა სასკოლო სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სასწავლო პროცესისთვის;
ბ) აღმასრულებელ დირექტორსა და დირექტორთან ერთად მოსწავლეების აკადემიური მიღწევების მონიტორინგის შეფასება, საჭიროების შესაბამისი აქტივობების დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება;
გ) თანამშრომელთა გამოუცხადებლობისა და ჩანაცვლებული და ჩამნაცვლებელი პირების შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვა და მიწოდება აღმასრულებელი დირექტორისათვის;
დ) პედაგოგთა კონფერენციების ორგანიზება და მართვა;
ე) აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად მიმდინარე სასწავლო პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით მონიტორინგისა და შეფასების პროცესში მონაწილეობა და შესაბამისი ინტერვენციების განხორციელების უზრუნველყოფა;
ვ) საქმიანობის კუთხით, სამსახურეობრივ ურთიერთობაში მყოფი თანამშრომლებისგან ინფორმაციის შეგროვება და აღმასრულებელ დირექტორთან, ერთად მიღებული ინფორმაციის ანალიზი;
ზ) ოპერატიული შეხვედრების ჩატარება კათედრის ხელმძღვანელებთან და მასწავლებლებთან მიმდინარე საკითხებზე;
თ) ავტორიზაციისთვის საჭირო დოკუმენტების მომზადებაში მონაწილეობა, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარსადგენი თვითშეფასების კითხვარისა და ანგარიშის მომზადებში მონაწილეობის მიღება;
ი) პედაგოგთა პროფესიული საჭიროებების დადგენა, მათი განვითარებისთვის საჭირო ტრენინგების, სამუშაო შეხვედრების დაგეგმვა და მათი გეგმაზომიერად განხორციელების უზრუნველყოფა;
კ) პედაგოგთა ურთიერთთანამშრომლობის ფორმების მოძიების, დახვეწისა და განხორციელების სისტემის შექმნის ხელშეწყობა;
ლ) კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს აღმასრულებელი დირექტორისა და დირექტორის სხვა დავალებებს.

მუხლი 9. ბუღალტერი
9.1. ბუღალტერს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს აღმასრულებელი დირექტორი;
9.2. ბუღალტერი თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს: საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს შრომის კოდექსით“, საქართველოს საგადასახადო კოდექსით, სამოქალაქო კოდექსით, საქართველოში მოქმედი სხვა შესაბამისი კანონებითა და ნორმატიული აქტებით, სკოლის შინაგანაწესით, სკოლის დებულებითა და დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებებითა და მითითებებით;
9.3. ბუღალტერის სამუშაოს აღწერილობა:
ა) ახორციელებს საბუღალტრო აღრიცხვის სწორ ორგანიზებას;
ბ) ახორციელებს საბუთების გაფორმებას და აკონტროლებს ჩატარებული ოპერაციების კანონიერებას;
გ) ახორციელებს სახსრების სწორად და მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენებას, ფულადი სახსრებისა და მისთვის მინდობილი მატერიალური ფასეულობების დაცვას, სკოლის თანამშრომელთა ხელფასების დროულ ანგარიშსწორებას;
დ) აწარმოებს ორგანიზაციებსა და ფიზიკურ პირებთან წარმოშობილ ანგარიშსწორებას;
ე) საგანმანათლებლო რესუსრსცენტრში, მოთხოვნის შესაბამისად წარადგენს ინფორმაციას მოსწავლეების შესაბამისი ფინანსური ვაუჩერის ხარჯვის შესახებ;
ვ)დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრულ ვადებში მონაწილეობას იღებს ინვენტარიზაციაში, გამოავლენს და აღრიცხავს შედეგებს, რომელსაც ასახავს შედარების უწყისში;
ზ) ადგენს სკოლის ბალანსს და წარუდგენს დირექტორს დასა,ტკიცებლად;
თ) ასრულებს დირექტორისა და აღმასრულებელი დირექტორის სხვა დავალებებს კომპეტენციის ფარგლებში.
თავი IV. სკოლის ადმინისტრაციის სტრუქტურა და მართვის პრინციპი
მუხლი 10. სკოლის ადმინისტრაცია
10.1. სკოლის ადმინისტრაცია შედგება ბიბლიოთეკარის, ექთნის, საქმეთა მმართველის, ტექნიკური მენეჯერის, ინფო მენეჯერის, დამლაგებლის, სპეციალისტი – პროექტის მენეჯერის და აღმზრდელისაგან;
მუხლი11. ბიბლიოთეკარი
11.1.ბიბლიოთეკარს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს აღმასრულებელი დირექტორი;
11.2.ბიბლიოთეკარი სამსახურებრივად უშუალოდ ექვემდებარება აღმასრულებელ დირექტორს;
11.3.ბიბლიოთეკარი თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს: საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსით“, „საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ“ საქართველოს კანონით, ეროვნული სასწავლო გეგმით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ გამოცემული სხვა შესაბამისი ნორმატიული აქტებით, სკოლის შინაგანაწესით, სკოლის დებულებით, სკოლის სასკოლო სასწავლო გეგმით, სკოლის ბიბლიოთეკის დებულებით, სკოლის ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესით, დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებებით;
11.4.ბიბლიოთეკარის სამუშაოს აღწერილობა:
ა) კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს სკოლის ბიბლიოთეკის მართვას;
ბ) უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკის გამართულ მუშაობას, როგორც ტექნიკური, ასევე შინაარსობრივი კუთხით;
გ) დირექციის წინაშე აყენებს საკითხს ბიბლიოთეკისათვის საჭირო ფინანსებისა და მისი საქმიანობის განსახორციელებლად აუცილებელი ყველა სხვა ინვენტარით უზრუნველყოფის შესახებ;
დ) ამყარებს კავშირს სხვადასხვა ბიბლიოთეკებთან;
ე) ხელს უწყობს ბიბლიოთეკის მუდმივ განახლებას;
ვ) შეიმუშავებს წინადადებებს საბიბლიოთეკო ცხოვრების განვითარებასთან დაკავშირებით;
ზ) დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულების მიზნით, ახორციელებს ფონდის კატალოგიზაცია-კლასიფიკაციას;
თ) უზრუნველყოფს წიგნადი ფონდის მოწესრიგებას;
ი) აწარმოებს ბიბლიოთეკის წევრთა რეგისტრაციას;
კ) აწარმოებს მკითხველთა მიერ წიგნების გატანისა და დაბრუნების აღრიცხვას;
ლ) უზრუნველყოფს საჭირო წიგნებისა და სახელმძღვანელოების დროულად გამოწერას;
მ) უზრუნველყოფს მკითხველთათვის საჭირო მასალის დროულად მიწოდებას;
ნ) რეკომენდაციას უწევს მკითხველს მხატვრული ლიტერატურის შერჩევისას ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით;
ო) კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს აღმასრულებელი დირექტორის სხვა დავალებებს.
მუხლი 12. ექთანი/ექიმი
12.1. სკოლის ექთანს/ექიმს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს დირექტორი;
12.2.სკოლის ექთანი/ექიმი სამსახურებრივად უშუალოდ ექვემდებარება აღმასრულებელ დირექტორ;
12.3.სკოლის ექთანი/ექიმი თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს: საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსით“, „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი ნორმატიული აქტებით, სკოლის შინაგანაწესით, სკოლის დებულებით, სკოლის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმით, დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებებით;
12.4.ექთნის სამუშაო აღწერილობა:
ა) უწევს პირველად სამედიცინო დახმარებას მოსწავლეებსა და სკოლაში დასაქმებულ პირებს. აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში სკოლაში მყოფ ნებისმიერ პირს (ტრავმის, დამწვრობის, ასპირაციის, მოტეხილობის, ჭრილობის, რესპირაციული დისტრესიის, შოკის, კომის, კრუნჩხვის, ცხელების, ფსიქიკური დარღვევების, ტკივილის და სხვათა დროს);
ბ) საჭიროების შემთხვევაში აანალიზებს სკოლაში არსებული ავადობის შემთხვევებს და შეიმუშავებს შესაბამის მითითებებსა და რეკომენდაციებს;
გ) სკოლაში ინფექციის გამოვლენის ან გავრცელების შემთხვევაში ახორციელებს აუცილებელ ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარებას დაავადების კერის ლიკვიდაციის მიზნით;
დ) თვეში ერთხელ (ასევე საჭიროების შემთხვევაში) ახორციელებს სკოლაში სანიტარულ-ეპიდსაწინააღმდეგო და ჰიგიენური ღონისძიებების კოორდნაციას და ინსტრუქტირებას;
ე) ყოველდღიურად ახორციელებს კლასების, დერეფნების, სასადილოს და სველი წერტილების სისუფთავის მონიტორინგს და გადაცდომის აღმოჩენის შემთხვევაში ინფორმაციას აღმასრულებელ დირექტორს;
ვ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს მოსამზადებელ სამუშაოებს სასწავლო წლის/სემესტრის სრულფასოვნად დაწყებისთვის;
ზ) აწარმოებს სკოლის მოსწავლეთა რეესტრს, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და მათთვის გაწეული სამედიცინო დახმარების შესახებ ინფორმაციის მითითებით;
თ) მშობლის განცხადების საფუძველზე განსაკუთრებული მეთვალყურეობის ქვეშ ჰყავს სხვადასხვა სამედიცინო დიაგნოზის მქონე მოსწავლეები (დიაბეტი, ეპილეფსია, დაქვეითებული მხედველობა და სხვა) და უზრუნველყოფს დანიშნულების შესაბამისად მათთვის სამედიცინო პრეპარატების მიწოდებას;
ი) მუდმივ მზადყოფნაში აქვს სამედიცინო კაბინეტი;
კ) გეგმავს და ხელს უწყობს ინფექციური დაავადებების პრევენციისადმი მიმართული ღონისძიებების განხორციელებას;
ლ) საჭიროების შემთხვევაში მოქმედებს დირექტორის მიერ დამტკიცებული სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმების შესაბამისად;
მ) კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს აღმასრულებელი დირექტორის დავალებებს.
მუხლი13.საქმეთა მმართველი
13.1. საქმეთა მმართველს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს დირექტორი;
13.2.საქმეთა მმართველი სამსახურებრივად უშუალოდ ექვემდებარება აღმასრულებელ დირექტორს;
13.3.საქმეთა მმართველი თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს: საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსით“, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ გამოცემული შესაბამისი ნორმატიული აქტებით, სკოლის შინაგანაწესით, სკოლის დებულებით, სკოლის დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებებით;
13.4.საქმისმწარმოებელის სამუშაო აღწერილობა:  
ა) სკოლის დოკუმენტაციის წარმოება და კონტროლი;
ბ) თანამშრომელთა და მოსწავლეთა პირადი საქმეების შედგენა- წარმოება;
გ) სკოლის დირექციის გადაწყვეტილებების შეტყობინება პედაგოგებისათვის;
დ) სკოლის ტერიტორიაზე საინფორმაციო სტენდის გაკეთება და სტენდზე შესაბამისი ინფორმაციის განთავსება;
ე) კორესპონდენციის მიღება, რეგისტრირება, დამუშავება, სააღრიცხვოსაცნობარო სამუშაოთა შესრულება, დანიშნულებისამებრ გადაცემა-დაგზავნა;
ვ) შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და ადრესატისათვის მისი წარდგენის ორგანიზება,ხელმოსაწერად წარსადგენი დოკუმენტების გაფორმების სისწორის კონტროლი;
ზ) დოკუმენტებზე მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა დაბეჭდვის, ასლის გადაღებისა და ოპერატიული გამრავლების ორგანიზება, დოკუმენტების ბლანკების შემუშავება;
თ) მოქალაქეთა მიღება, შემოსულ წინადადებებზე, განცხადებებსა და საჩივრებზე მუშაობის ორგანიზება;
ი) ინფორმაციის გაცემა სკოლაში შემოსული კორესპონდენციების შესრულებისა და გასული კორესპონდენციის დაგზავნის მდგომარეობაზე;
კ) სკოლისსტრუქტურულ ერთეულებშისაქმისწარმოებისმუშაობის ერთიანიწესის  შესაბამისად ორგანიზაცია და მონიტორინგი;
ლ) უზრუნველყოფს სკოლაში არსებული დოკუმენტაციის დაარქივებას და დაცვას;
მ) უზრუნველყოფს მართვის საინფორმაციო სისტემის ადმინისტრირებას;
ნ) გამოითხოვოს სტრუქტურული ერთეულებისგან კანცელარიის მუშაობისათვის საჭირო ცნობები;
ო) მონაწილეობა მიიღოს სკოლის ხელმძღვანელობის მიერ იმ საკითხების განხილვაში,  რომლებიც ეხება დოკუმენტებზე მუშაობის მდგომარეობას, მათზე მუშაობის ფორმებისადა  მეთოდების სრულყოფას;
პ) კანონმდებლობითა და სკოლის სამართვებრივი აქტებით გათვალისწინებული, დირექტორის და დირექტორის მოადგილის მიერ დაკისრებულ მოვალეობების შესრულება;
მუხლი14. ტექნიკური მენეჯერი
14.1.სკოლის ტექნიკურ მენეჯერს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს დირექტორი;
14.2.სკოლის ტექნიკური მენეჯერი სამსახურებრივად უშუალოდ ექვემდებარება აღმასრულებელ დირექტორს;
14.3.სკოლის ტექნიკური მენეჯერი თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს: საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსით“, სამოქალაქო კოდექსით, სკოლის შინაგანაწესით, სკოლის დებულებით, დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებებით;
14.4.სამუშაო აღწერილობა:
ა) ხელმძღვანელობს სკოლის სამეურნეო საქმიანობას;
ბ) კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად იბარებს სკოლის ქონებას, ავეჯს, ინვენტარს, მატერიალურ აქტივებს;
გ) სკოლის თანამშრომლებს უზრუნველყოფს საკანცელარიო და საყოფაცხოვრებო მოხმარების ნივთებით;
დ) კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს სკოლის დროულ მომზადებას სასწავლო პროცესის დასაწყებად;
ე) ახორციელებს სამეურნეო მომსახურების და სკოლის შენობის, კლასების, სასწავლო კაბინეტების, სპორტული მოედნის/დარბაზის, კვების ბლოკის და სხვა ნაგებობების, ასევე სხვა ქონების ტექნიკური მდგომარეობის კონტროლს;
ვ) რაციონალურად ხარჯავს სკოლის მატერიალური საშუალებებს;
ზ) ხელმძღვანელობს სკოლის ტერიტორიის დასუფთავების, კეთილმოწყობისა და გამწვანების სამუშაოებს;
თ) ხელმძღვანელობს და კოორდინაციას უწევს დამხმარე პერსონალის მუშაობას;
ი) უზრუნველყოფს სკოლის ქონების საინვენტარიზაციო აღრიცხვას, მონაწილეობას იღებს სკოლის ქონების ინვენტარიზაციაში, დროულად ადგენს ანგარიშგებას და აწარმოებს შესაბამის დოკუმენტაციას;
კ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში იღებს ზომებს სკოლის სამეურნეო ხასიათის ხელშეკრულებების დროულ და ხარისხიანად შესრულებასთან დაკავშირებით;
ლ) უზრუნველყოფს შრომის დაცვის ზომების შესრულებას სკოლის შენობა-ნაგებობის, ტექნოლოგიური და ელექტროტექნიკის ექსპლუატაციისას. ატარებს მათ პერიოდულ შემოწმებას და მიმდინარე რემონტს;
მ) უზრუნველყოფს სკოლის ტერიტორიაზე მძიმე ნივთების გადატანის, ტვირთების დატვირთვა-გადმოტვირთვის, სკოლის ტერიტორიაზე სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის უსაფრთხოებას;
ნ) კონტროლს უწევს სკოლის შენობა-ნაგებობების ხანძარუსაფრთხოების მოთხოვნათა დაცვის ორაგნიზებას, ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებათა გამართულ მდგომარეობაში ყოფნას;
ო) საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს სკოლის მიერ შესყიდული მატერიალური რესურსის დანიშნულების ადგილამდე მიტანას;
პ) კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს აღმასრულებელი დირექტორის და აღმასრულებელი დირექტორის სხვა დავალებებს;
მუხლი 15. .ინფორმაციული მენეჯერი
15.1. ინფორმაციულ მენეჯერს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს დირექტორი;
15.2. მენეჯერი სამსახურებრივად უშუალოდ ექვემდებარება აღმასრულებელ დირექტორს;;
15.3.სპეციალისტი თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს: საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსით“, სკოლის შინაგანაწესით, სკოლის დებულებით, დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებებით;
15.4.ინფორმაციული მენეჯერის სამუშაო აღწერილობა:
ა) უზრუნველყოფს სკოლის ქსელური ინფრასტრუქტურის განვითარებას (გაფართოება და მომსახურება);
ბ) უზრუნველყოფს სკოლის შიდა ქსელური სერვისების პროგრამულად გამართვას;
გ) უზრუნველყოფს IT ტექნოლოგიების მუშაობასთან დაკავშირებული ტექნიკური პრობლემების აღმოფხვრას;
დ) საჭიროების შემთხვევაში, სკოლის მოსწავლეებისთვის, მასწავლებლებისთვის და სკოლის სხვა თანამშრომლებისთვის უზრუნველყოფს ინფორმაციული ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენებაში კონსულტაციების გაწევას;
ე) უზრუნველყოფს სკოლის ვებ-გვერდზე ინფორმაციის განთავსებას;
ვ) უზრუნველყოფს კომპიუტერული ტექნიკის უსაფრთხო და ეფექტურ მუშაობას;
ზ) კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს აღმასრულებელი დირექტორისა და მდირექტორის სხვა დავალებებს.
მუხლი16.დამლაგებელი
16.1.დამლაგებელს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს აღმასრულებელი დირექტორი;
16.2.დამლაგებელი სამსახურებრივად უშუალოდ ექვემდებარება აღმასრულებელ დირექტორს;
16.3.დამლაგებელი თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობენ: საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსით“, სკოლის შინაგანაწესით, სკოლის დებულებით, დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებებით;
16.4.დამლაგებლის სამუშაო აღწერილობა:
ა) უზრუნველყოფს სკოლის შიდა და გარე ფართის და სასწავლო ინვენტარის (მერხები, მაგიდები, თაროები, კომპიუტერები და სხვა) გაწმენდას საწმენდი საშუალებებით. კარადების, სათავსოების, უჯრების მოწესრიგებას, ყოველდღიურად სველი წესით დამუშავებას;
ბ) ყოველი სასწავლო დღის შემდეგ უზრუნველყოფს საკლასო ოთახების განიავებას არანაკლებ 10 წუთის განმავლობაში;
გ) უზრუნველყოფს სანიტარული კვანძების (ტუალეტი, ნიჟარები, უნიტაზები) სისუფთავეს;
დ) ყოველი სამუშაო თვის მე-2 და მე-4 კვირას უზრუნველყოფს ადმინისტრაციული და სასწავლო ფართის გენერალურ დასუფთავებას;
ე) საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს სკოლის ექიმის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულებას;
ვ) ზაფხულის განმავლობაში, ნარჩენებისგან ასუფთავებს სკოლის ტერიტორიას, ფეხით მოსიარულეთა სავალ ნაწილსა და ძირითად სავალ გზებს, რწყავს ნარგავებს და გაზონებს; ასრულებს მწვანე ნარგავების სეზონურ (საშემოდგომო-საგაზაფხულო) სამუშაოებს (ბარვა, გასხვლვა და სხვა.);
ი) კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს დირექტორისა და აღმასრულებელი დირექტორისა სხვა დავალებებს.
მუხლი 17. სპეციალისტი – პროექტის მენეჯერი
17.1. სპეციალისტი – პროექტის მენეჯერს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს დირექტორი;
17.2. სპეციალისტი – პროექტის მენეჯერი სამსახურებრივად უშუალოდ ექვემდებარება დირექტორს;
17.3. სპეციალისტი – პროექტის მენეჯერი თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს: საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსით“, სკოლის შინაგანაწესით, სკოლის დებულებით, დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებებით;
17.4. სპეციალისტი – პროექტის მენეჯერის სამუშაო აღწერილობა:
ა) სარემონტო შენობა–ნაგებობების პროექტის მომზადება;
ბ) სარემონტო სამუშოების დროს შენობა – ნაგებობის ზედამხვედელობა;
გ)კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს დირექტორისა და აღმასრულებელი დირექტორისა სხვა დავალებებს.

მუხლი 18. აღმზრდელი
18.1. აღმზრდელს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს დირექტორი;
18.2. აღმზრდელი სამსახურებრივად უშუალოდ ექვემდებარება აღმასრულებელ დირექტორს;
18.3.აღმზრდელი თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს: საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსით“, სკოლის შინაგანაწესით, სკოლის დებულებით, დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებებით;
18.4. აღმზრდელის სამუშაო აღწერილობა:
ა) სწავლის დაწყებამდე 30 წუთით გამოცხადდეს სკოლაში;
ბ) მოახდინოს მოსწავლება შესვლა შესაბამის კლასებში;
გ) გაუწიოს მოსწავლეებს ზედამხედველობა ყოველდღიურად სასწავლო პროცესის დაწყებამდე და სასწავლო პროცესის დამთავრების შემდეგ გახანგრძლივებული ჯგუფის მასწავლებლებთან ერთად;
დ)კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს დირექტორისა და აღმასრულებელი დირექტორის სხვა დავალებებს.
მუხლი 19. დარაჯი
19.1. დარაჯს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს დირექტორი;
19.2. დარაჯი სამსახურებრივად უშუალოდ ექვემდებარება დირექტორს;
19.3.დარაჯი თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს: საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსით“, სკოლის შინაგანაწესით, სკოლის დებულებით, დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებებით;
19.4.დარაჯის სამუშაო აღწერილობა:
ა)იზრუნოს სკოლის განვითარებაზე;
ბ)გაუფრთხილდეს სკოლის ქონებას;
გ) დაიცვას უსაფრთხოების წესები;
დ) აანაზღაუროს მის მიერ სკოლისათვის მიყენებული მატერიალური ზიანი;
ე)კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს დირექტორისა და აღმასრულებელი დირექტორის სხვა დავალებებს.

თავი V. სკოლის თვითმართველი ერთეულები, წევრები და მართვის პრინციპები
მუხლი 20.პედაგოგიური საბჭო
20.1. პედაგოგიური საბჭო არის სკოლის მასწავლებელთა თვითმმართველობის ორგანო, რომელშიც შედის სკოლის საგნობრივ კათედრაში გაერთიანებული ყველა პედაგოგი, რომელიც სკოლაში ახორციელებს საგანმანათლებლო საქმიანობას სკოლის სასკოლო სასწავლო გეგმის შესაბამისად.
20.2.პედაგოგიურ საბჭოში ყველა მასწავლებელი სარგებლობს თანაბარი ხმის უფლებით. საბჭოს სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება საბჭოს წევრთა ნახევარზე მეტი.
20.3.საბჭოს წევრთა ერთ მესამედს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს მოიწვიოს პედაგოგიური საბჭოს სხდომა;
20.4.პედაგოგიურ საბჭოს ხელმძღვანელობს საბჭოს თავმჯდომარე, რომელიც აირჩევა 3 წლის ვადით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. პედაგოგიური საბჭოს თავმჯდომარე იწვევს და წარმართავს საბჭოს სხდომებს.
20.5.პედაგოგიური საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს ხმების უმრავლესობით, არანაკლებ საერთო ხმების ერთი მესამედისა;
20.6.საბჭოს სხდომის დღის წესრიგი, სხდომაზე დამსწრეთა ვინაობა, კენჭისყრის შედეგები და მიღებული გადაწყვეტილება ფორმდება პედაგოგიური საბჭოს სხდომის ოქმით, რომელსაც ხელს აწერს საბჭოს თავმჯდომარე;
20.7.პედაგოგიური საბჭოს ფუნქციები:
ა) ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად აღმასრულებელი დირექტორის მონაწილეობით შეიმუშავებს და განიხილავს სკოლის სასწავლო გეგმას, მოკლევადიან (ერთწლიანი)სამოქმედო გეგმასა და განვითარების სტრატეგიულ გეგმას;
ბ) საჭიროების შემთხვევაში, საგნის მასწავლებლის, ექთნის/ექიმის მონაწილეობით შეიმუშავებს და ამტკიცებს ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას;
გ) საფეხურებისა და საგნების შესაბამისად, განსაზღვრავს სასწავლო მასალას, მათ შორის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გრიფმინიჭებული, პედაგოგების მიერ შერჩეული სასწავლო წლის განმავლობაში გამოსაყენებელი სახელმძღვანელოების ნუსხას.
მუხლი21. საგნობრივი კათედრა
21.1.სკოლაში ფუნქციონირებს შემდეგი საგნობრივი კათედრები, რომლებიც აერთიანებს საგნის მასწავლებელს: ა)ქართული ენისა და ლიტერატურის და უცხო ენების კათედრა;
ბ)საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების, მათემატიკისა და ისტ–ის კათედრა;
გ)ჰუმანიტარული მეცნიერებების და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა;
დ)დაწყებითი კლასების (I-VIკლასები) კათედრა;

21.2.მასწავლებელი შეიძლება იყოს ორი დეპარტამენტის წევრი;
21.3.კათედრის მიზნები და ამოცანები:
ა) სახელმძღვანელოების, დამხმარე ლიტერატურისა და საგანმანათლებლო სხვა რესურსების შერჩევა;
ბ) შემაჯამებელი დავალებების ფორმების შერჩევა, შემაჯამებელი დავალბების პაკეტების მომზადება და მოსწავლეთა შესაძლებლობების ანალიზი;
გ)) მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება და ლექცია-სემინარების, კონფერენციების და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება;
დ) სასკოლო კვლევების დაგეგმვა და განხორციელება;
ე) მასწავლებელთა საქმიანობის მონიტორინგი და შეფასება;
ვ) მასწავლებელთა ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეწყობა;
ზ) თემატური სასწავლო გეგმების შემუშავება სკოლის აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად და დირექტორთან დასამტკიცებლად წარდგენა.
21.4. კათედრის სხდომა ტარდება სასწავლო წლის განმავლობაში მინიმუმ სამჯერ;
21.5.კათედრის სხდომას იწვევს კათედრის ხელმძღვანელი;
21.6.კათედრის ხელმძღვანელი ინიშნება ეღტი წლის ვადით მასში შემავალი წევრების ხმათა უმრავლესობით;
21.7. კათედრის ხელმძღვანელის გუნქციები:
ა) უზრუნველყოს სხდომების ორგანიზება;
ბ) უძღვება სხდომას და ხელს აწერს ოქმს;
გ) სასაწავლო წლის ბოლოს ამზადებს ანგარიშს გაწეული საქმიანობის შესახებ და წარუდგენს დირექციას;
დ) უზრუნველყოფს წევრებს შორის ფუნქციების გადანაწილებას;
ე) ესწრება გაკვეთილებს, მასწავლებლებთან ერთად არჩევს გაკვეთილის მსვლელობას და აწვდის შესაბამის რეკომენდაციებს;
21.8. კათედრის წევრი შეიძლება იყოს სასაკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებელი;
21.9. კათედრის წევრის უფლება – მოვალეობები:
ა) დანიშნულ იქნას კათედრის ხელმძღვანელად;
ბ) დაესწროს სხდომებს;
გ) იზრუნოს კათედრის ფუნქციონირებაზე და ჯეროვნად შეასრულოს მიღებული გადაწყვეტილებები;
დ)კათედრის სხდომაზე გადაწყვეტილების მიღებისას ისარგებლოს ხმის უფლებით;
ე) ინიციატივით შევიდეს სხდომაზე და განსახილველად დააყენოს მისთვის აქტუალური საკითხი;
ვ)იზრუნოს საკუთარ და სხვათა პროფესიულ განვითარებაზე;
21.10. კათედრა გადაწყვეტილებას იღებს დამსწრეთა ხმათა უმრავლესობით, ხოლო ხმების გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტი ხმის უფლებით სარგებლობს კათედრის თავჯდომარე;
მუხლი 22. მასწავლებელი
22.1. მასწავლებელს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს დირექტორი;
22.2.მასწავლებელი სამსაურებრივად უშუალოდ ექვემდებარება დირექტორს და აღმასრულებელ დირექტორს;
22.3. მასწავლებელი თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს: საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსით“, ,,ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით, ეროვნული სასწავლო გეგმით, მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსით, საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ გამოცემული სხვა შესაბამისი ნორმატიული აქტებით, სკოლის შინაგანაწესით, სკოლის დებულებით, სასკოლო სასწავლო გეგმით, დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებებით და აღმასრულებელიდირექტორის მითითებებით.
22.4.მასწავლებლის სამუშაო აღწერილობა:
ა) სკოლაში ცხადდება გაკვეთილის დაწყებამდე 15 წუთით ადრე და რჩება შინაგანაწესით და ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაო დროის შესაბამისად ყოველდღიური საათობრივი დატვირთვის გათვალისწინებით;
ბ) სასწავლო პროცესში ნერგავს სწავლებისა და სწავლის ახალ ტექნოლოგიებს;
გ) იყენებს ტექნიკურ საშუალებებს, თვალსაჩინო და დიდაქტიკურ რესურსებს;
დ) მოსწავლეებთან, მშობლებთან და კოლეგებთან ურთიერთობისას არის ტაქტიანი, კორექტული, კომუნიკაბელური და იცავს ,,მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსს“;
ე) ხელს უწყობს მოსწავლეთა ფიზიკური და ინტელექტუალური შესაძლებლობების განვითარებას, მოზარდის ცოდნის დონის ამაღლებას;
ვ) სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის სრულყოფის მიზნით, ზრუნავს მშობლების ჩართულობაზე და აღმზრდელობითი საქმიანობის ხარისხის ამაღლებაზე;
ზ) უზრუნველყოფს მოსწავლის ხშირ და მრავალმხრივ შეფასებას;
თ) უფრთხილდება და ყურადღებას აქცევს მოსწავლეების მიერ სასკოლო ინვენტარისა და ტექნიკური საშუალებების, სახელმძღვანელოებისა და წიგნადი ფონდის გამოყენებას;
ი) კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს პედაგოგიური საბჭოს, საგნობრივი კათედრის ხელმძღვანელის, აღმასრულებელი დირექტორისა და დირექტოორის სხვა დავალებებს.
მუხლი 23.კლასის დამრიგებელი
23.1.კლასის დამრიგებელს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს დირექტორი;
22.3.კლასის დამრიგებელი სამსახურებრივად უშუალოდ ექვემდებარება დირექტორს და აღმასრულებელ დირექტორს;
22.3.კლასის დამრიგებელი თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს: საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსით“, ,,ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით, ეროვნული სასწავლო გეგმით, მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსით, მოსწავლის ქცევის კოდექსით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ გამოცემული სხვა შესაბამისი ნორმატიული აქტებით, სკოლის შინაგანაწესით, სკოლის დებულებით, სასკოლო სასწავლო გეგმით, დირექტორის მიერ გამოცემული ბრძანებებითა და აღმასრულებელი დირექტორის დირექტორის მითითებებით;
23.4.სამუშაო აღწერილობა:
ა) დილით, სწავლის დაწყებამდე 15 წუთით ადრე ცხადდება სკოლაში და სასწავლო დღის დასრულებამდე არ ტოვებს სკოლას;
ბ) დამრიგებელი უფლებამოსილია, დაესწროს სადამრიგებლო კლასში გაკვეთილებს და იქონიოს ინფორმაცია მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრებისა და დისციპლინის შესახებ;
გ) ყოველი ახალი კლასის მიღების დროს ყოფილი დამრიგებლისგან იბარებს კლასის დოკუმენტაციას, კლასის ყოფილი ხელმძღვანელის, ასევე ფსიქოლოგის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მიერ დაწერილი კლასის მოსწავლეთა ინდივიდუალურ დახასიათებებს;
დ) შესვენებაზე თვალყურს ადევნებს კლასს;
ე) მოსწავლეს გაკვეთილებიდან ათავისუფლებს დირექციის წევრის თანხმობის შემდეგ;
ვ) აკონტროლებს სადამრიგებლო კლასში შემსვლელ მასწავლებელთა მიერ ჟურნალის წარმოების სისტემატურობას;
ზ) იცავს საკლასო ჟურნალის წარმოების წესებს. დარღვევის შემთხვევაში აცნობებს ჟურნალის წარმოების მონიტორინგზე პასუხისმგებელ პირს;
თ) აღმასრულებელ დირექტორის აწვდის ინფორმაციას მოსწავლეთა გაცდენების შესახებ;
ი) გეგმავს ექსკურსიებს და სკოლის დირექციასთან შეთანხმებით ახორციელებს მათ;
კ) ეხმარება მოსწავლეებს აკადემიური თუ სხვა პრობლემების გადაჭრაში;
ლ) მოსწავლეებს, მშობლებსა და მასწავლებლებს შორის ახორციელებს ეფექტურ კომუნიკაციას, იჩენს კეთილგანწყობას და ქმნის პარტნიორულ ატმოსფეროს;
მ) ახორციელებს საკუთარი სადამრიგებლო კლასის მოსწავლეების დასწრების აღრიცხვის ყოველდღიურ შემოწმებას;
ნ) სასწავლო წლის დასაწყისშივე ახდენს მოსწავლისა და მათი მშობლების ინფორმირებას მოსწავლის მიერ გაკვეთილების გაცდენის შედეგად მოსალოდნელი სავარაუდო შედეგების შესახებ;
ო) თავისი სადამრიგებლო კლასის მოსწავლის სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევში, უზრუნველყოფს ამ მოსწავლის აკადემიური მოსწრებისა და გაკვეთილებზე დასწრების შესახებ მიმღები სკოლისათვის მისაწოდებელი ინფორმაციის მომზადებას და პასუხს აგებს მის სიზუსტეზე;
პ) ინდივიდუალური შეხვედრების დროს მშობლებს აცნობს შვილის მოსწრებისა და ქცევის შესახებ ინფორმაციას; დაუშვებელია ერთი მოსწავლის ყოფაქცევისა და აკადემიური მოსწრების შესახებ მეორე მშობელთან ან მის თანდასწრებით საუბარი;
ჟ) მოსწავლის მიერ სკოლის გაცდენის შემთხვევაში, არკვევს გაცდენის მიზეზს ყოველი ასეთი შემთხვევისას;
რ) პერიოდულად ეკითხება სხვა მასწავლებლებს სადამრიგებლო კლასის მოსწავლეების აკადემიური მოსწრების, პიროვნული პრობლემებისა და ზოგადი წარმატებების შესახებ. დამრიგებელი ასევე პასუხისმგებელია ყოველი სემესტრის და წლის ბოლოს თავისი სადამრიგებლო კლასის მოსწავლეების ნიშნების დროულად და ზუსტად შეტანაზე საკლასო ჟურნალის შესაბამის გვერდებზე და მოსწავლის პირად საქმეში;
ს) ორგანიზებას უკეთებს სკოლიოს მიერ მოწვეულ მშობელთა კრებებს;
ტ) სემესტრისა და წლის ბოლოს დამრიგებელი წარუდგენს ანგარიშს აღმასრულებელ დირექტორს კლასში შესრულებული სამუშაოების შესახებ;
უ) ყოველი თვის ბოლოს აღმასრულებელ დირექტორს წარუდგენს ანგარიშს;
ფ) კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებს აღმასრულებელი დირექტორის და დირექტორის სხვა დავალებებს.
თავი VI. სკოლის სტრუქტურული ერთეულები და მუშაობის პრინციპები
მუხლი24. სამედიცინო კაბინეტი
24.1.სკოლის სამედიცინო კაბინეტი წარმოადგენს სკოლის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც ახორციელებს პირველად სამედიცინო დახმარებას, სკოლის თანამშრომელთა და მოსწავლეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის კონტროლს;
24.2.სამედიცინო კაბინეტი საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებია საქართველოს კონსტიტუცია, „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონი, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი ნორმატიული აქტები, სკოლის შინაგანაწესი, სკოლის დებულება, დირექტორის სამართლებრივი აქტები;
24.3.სამედიცინო კაბინეტი აღჭურვილია პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისათვის საჭირო მედიკამენტებითა და სხვა აუცილებელი საშუალებებით;
24.4.სამედიცინო კაბინეტი მუშაობს ყოველ სასწავლო დღეს 09:30-დან 17:00-მდე;
24.5.სამედიცინო პუნქტის საქმიანობას წარმართავს ექტანი/ექიმი.
მუხლი 25. მოსწავლეთა თვითმმართველობა
25.1.მოსწავლეთა თვითმმართველობა არის მოსწავლეთა არჩევითი ორგანო, რომელიც წარმოადგენს სკოლის სტრუქტურულ ერთეულს;
25.2.საბაზო საფეხურის მოსწავლეები ირჩევენ საკუთარ თვითმმართველობებს;
25.3.მოსწავლეები თავიანთ წარმომადგენლებს თვითმმართველობაში ირჩევენ თანასწორობის საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით, კლასების მიხედვით თანაბარი წარმომადგენლობის პრინციპის დაცვით, შემდეგი წესით:
ა) საბაზო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნები ტარდება სასწავლო წლის დაწყებიდან არა უგვიანეს 1 თვის ვადაში;
ბ) მოსწავლეთა თვითმმართველობების არჩევნების ჩატარების თარიღს ნიშნავს დირექტორი;
გ) საბაზო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობაში თითოეული კლასის მოსწავლეები ირჩევენ სამ წარმომადგენელს, მომდევნო სასწავლო წელს მოსწავლეთა შესაბამისი თვითმმართველობის ახალი არჩევნების ჩატარებამდე;
დ) საბაზო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს შესაბამისი საფეხურის ყველა მოსწავლეს;
ე) საბაზო საფეხურების თითოეული კლასის მოსწავლე ხმას აძლევს სამ კანდიდატს, თავისი კლასის საფეხურის შესაბამისად, საბაზო საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობაში ასარჩევად. გამარჯვებულად ითვლებიან მოსწავლეები, რომლებიიც შესაბამის კლასში მეტ ხმას მოიპოვებენ;
ზ) მოსწავლეები, რომელთაც სურთ არჩეულნი იყვნენ საბაზო საფეხურის თვითმმართველობაში, რეგისტრაციას გადიან შესაბამისი კლასის დამრიგებელთან არჩევნების ჩატარებამდე არა უგვიანეს 3 დღით ადრე;
25.4.თვითმმართველობის წევრები არჩევნების შედეგების გამოქვეყნებიდან 7 დღის ვადაში საკუთარი შემადგენლობიდან სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევენ შესაბამისი საფეხურის თვითმმართველობის თავმჯდომარეს, რომელიც ხელმძღვანელობს საფეხურის მოსწავლეთა თვითმმართველობას;
25.5.მოსწავლეთა თვითმმართველობა:
ა)უფლებამოსილია შეიმუშაოს რეკომენდაციები სკოლის შინაგანაწესთან დაკავშირებით;
ბ) უფლებამოსილია აღმასრულებელი დირექტორს წარუდგინოს წინადადებები სკოლისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე, მათ შორის მოპოვებული გრანტის განკარგვასთან დაკავშირებით;
გ) წევრთა ერთი მეხუთედის ინიციატივით წარადგენს წინადადებას აღმასრულებელ დირექტორთან სასკოლო კლუბის შექმნასთან დაკავშირებით.
25.6.საბაზო და საშუალო საფეხურების მოსწავლეთა თვითმმართველობის წევრს უფლებამოსილება ვადამდე უწყდება სკოლაში სწავლის შეწყვეტისთანავე/დასრულებისთანავე ან პირადი განცხადების საფუძველზე.
მუხლი 26. სკოლის ბიბლიოთეკა
26.1.სკოლის ბიბლიოთეკა წარმოადგენს სკოლის სტრუქტურულ ერთეულს.
26.2.ბიბლიოთეკის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ინფორმაციული უზრუნველყოფა, მოსწავლეებში წიგნიერების დონის ამაღლების ხელშეწყობა;
26.3.ბიბლიოთეკა ფლობს სხვადასხვა დარგის სასწავლო, სამეცნიერო–პოპულარულ, მხატვრული და სხვადასხვა მეთოდური შინაარსის პროფილურ საბიბლიოთეკო ფონდს და პერიოდიკას;
26.4.საბიბლიოთეკო ფონდის გამოყენება, სარგებლობის წესები და მომსახურების ფორმები განისაზღვრება ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესით;
26.4.ბიბლიოთეკას ხელმძღვანელობს ბიბლიოთეკარი;
მუხლი 27. ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი
27.1.ბიბლიოთეკით სარგებლობა შეუძლია ყველა მოსწავლეს და თანამშრომელს კვირაში 5 დღის (ორშბათი-პარასკევი) განმავლობაში 10:00 საათიდან, 17:00 საათამდე;
27.2.ბიბლიოთეკით სარგებლობისთვის აუცილებელია, ბიბლიოთეკაში რეგისტრაციის გავლა და მკითხველის ბარათის შევსება.
27.3.ბიბლიოთეკაში მოქმედებს ანბანური კატალოგის სისტემა;
27.4.წიგნებით სარგებლობა შესაძლებელია, როგორც სამკითხველო დარბაზში, ისე ხელზე გატანით (თუ საცავში ინახება არანაკლებ 2 ერთეულისა).
27.5.წიგნადი ერთეულის ხელზე გატანის ერთი ვადა განისაზღვრება 7 დღით;
27.6.იმ შემთხვევაში თუ ხელზე გატანის ერთი ვადა არ არის საკმარისი, მკითხველს შეუძლია, მიმართოს ბიბლიოთეკარს;
27.7.დაუშვებელია, წიგნზე, პერიოდულ გამოცემაზე აღნიშვნების გაკეთება, გადაკეცვა, ფურცლის ამოხევა;
27.8.დარღვევების შემთხვევაში ბიბლიოთეკის თანამშრომელი ადგენს აქტს, ხოლო ბუღალტერი ამზადებს ფინანსურ სანქციას, იმის გათვალისწინებით თუ რა რაოდენობის თანხაა საჭირო მისი აღდგენის ან ახლის შეძენისათვის. მკითხველი ვალდებულია, გადაიხადოს დადგენილი საზღაური;
27.9.საბიბლიოთეკო ერთეულის დაკარგვის შემთხვევაში, ბიბლიოთეკის თანამშრომლისა და მკითხველის მონაწილეობით უნდა შედგეს შესაბამისი აქტი, სადაც მინიშნებული იქნება ერთეულის ღირებულება.
27.10.დაკარგული ან დაზიანებული ერთეულის ღირებულება განისაზღვრება საბაზრო ფასით;
27.11. ერთეულის დაკარგვის შემთხვევაში, მკითხველმა უნდა წარმოადგინოს იგივე დასახელების და გამოცემის წლის შესაბამისი წიგნი;
27.12.ამკითხველო დარბაზში დაუშვებელია ხმამაღალი საუბარი;
27.13.დარბაზიდან წიგნადი ერთეულის გატანა ბიბლიოთეკის თანამშრომელთან რეგისტრაციის გარეშე ჩაითვლება არამართლზომიერ ქმედებად, რისთვისაც დაისმება ამ მოსწავლის საკითხი სკოლის დირექციის წინაშე.
მუხლი 28. სკოლის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების (ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია) ლაბორატორია
28.1.სკოლის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების (ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია) ლაბორატორია წარმოადგენს სკოლის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელშიც განთავსებულია სასკოლო სასწავლო გეგმით განსაზღვრული საგანმანათლებლო რესურსები;
28.2.ლაბორატორიის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს სწავლა-სწავლების პროცესის ხელშეწყობა და კონკრეტული კლასის/კლასების საგნის/საგნების სასწავლო პროგრამებით განსაზღვრული შედეგების მიღწევა;
28.3.საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ლაბორატორიას (ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია) ხელმძღვანელობს პედაგოგიურ საბჭოსთან შეთანხმებული და დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული პირი;
28.4.საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ლაბორატორია (ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია) აღჭურვილია „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალური რესურსის პარამეტრების თაობაზე რეკომენდაციების დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 09 აგვისტოს N572 ბრძანების შესაბამისად;
28.5.ლაბორატორიის გამოყენებისა და სარგებლობის წესები განისაზღვრება ლაბორატორიით სარგებლობის წესით.
მუხლი 29. სკოლის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების (ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია) ლაბორატორიით სარგებლობის წესი
29.1.ლაბორატორიაში მოსწავლეები დაიშვებიან გაკვეთილების ცხრილით განსაზღვრული საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების რომელიმე საგნის გაკვეთილისას საგნის მასწავლებლის ან ლაბორატორიის ხელმძღვანელის მეთვალყურეობის ქვეშ;
29.2.ლაბორატორიაში პირი დაიშვება ლაბორატორიის ხელმძღვანელის მეთვალყურეობის ქვეშ;
29.3.ლაბორატორიის მომხმარებელი ვალდებულია გამოიყენოს სათანადო აღჭურვილობა მისი მოხმარების აღწერილობის მიხედვით;
29.4.გაკვეთილის მიმდინარეობისას ლაბორატორიის კარი უნდა იყოს დახურული;
29.5.ექსპერიმენტის, ცდის დაწყება შესაძლებელია მხოლოდ მასწავლებლის მიერ ლაბორატორიულ ამოცანაზე დაშვების მიღების შემდეგ;
29.6.ლაბორატორიულ ამოცანაზე დაშვების მისაღებად მოსწავლე მასწავლებლისგან უნდა გაეცნოს ლაბორატორიული ამოცანის აღწერას და მისი შესრულების უსაფრთხოების წესებს;
29.7.სამუშაოს დასრულების შემდეგ მასწავლებელმა/მოსწავლემ ხელსაწყო უნდა გამორთოს. სამუშაო ადგილი მოაწესრიგოს და ლაბორატორია მასწავლებლისგან ჩაბარდეს ლაბორატორიის ხელმძღვანელს;
29.8.აწყობილი ხელსაწყოს ჩართვამდე მოსწავლე ვალდებულია აჩვენოს მასწავლებელს მომზადებული დანადგარი, ექსპერიმენტის, ცდის შესრულების მსვლელობის ჩასაწერად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მომზადებული დაკვირვების ჟურნალი;
29.9.დაუშვებელია ელექტრონულ ხელსაწყოებთან მუშაობა სველი ხელით. დიდი ტევადობის კონდენსატორებთან მუშაობისას აუცილებელია ინდვიდუალური უსაფრთხოების საშუალებების გამოყენება - დამცავი ხელთათმანი, იზოლურებული სახელურები, დამჭერები და ა.შ. მომჭერებზე ძაბვის არსებობის შემოწმება დასაშვებია მხოლოდ იზოლირებული სახელურის მქონე ტესტერით;
29.10.დაუშვებელია ელექტრო ხელსაწყოების არაიზოლირებულ მომჭერებთან დაუცველი ხელის შეხება;
29.11.დაუშვებელია თხევადი და მყარი სხეულების გახურებისას დაუშვებელია ჭურჭელში ზემოდან ჩახედვა;
29.12.დაუშვებელია ლაზერის სხივის ან მისი ანარეკლის მიმართვა თვალში;
29.13.დაცული უნდა იყოს სანიტარული ნორმები;
29.14.მინის საგნების გატეხვის შემთხვევაში აუცილებელია სასწრაფოდ გასუფთავდეს ლაბორატორია მინის ნარჩენებისგან;
29.15.აკრძალულია საკვებისა და სასმელის მიღება. პირადი ნივთების შენახვა;
29.16.სამუშაოს შესრულების შემდეგ ლაბორატორიიდან გასვლის წინ მოსწვალე ვალდებულია დაიბანოს ხელი;
29.17.ინფორმაცია უბედური შემთხვევის და აშკარა ან პოტენციური დაზიანების/საფრთხის შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს ლაბორატორიის ხელმძღვანელსა და აღმასრულებელ დირექტორს.
მუხლი 30. ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
30.1.ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ხელმძღვანელობს ლაბორატორიას ლაბორატორიით სარგებლობის წესის შესაბამისად;
30.2.ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ანგარიშვალდებულია დირექტორისა და აღმასრულებელი დირექტორის წინაშე;
30.3.ლაბორატორიის ხელმძღვანელის ფუნქციებია:
ა) ლაბორატორიის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
ბ) სხვადასხვა სასკოლო და საუნივერსიტეტო ლაბორატორიებთან კავშირის დამყარება;
გ) ლაბორატორიის ინვენტარის პერიოდული აღწერა აღნუსხვა და ლაბორატორიისათვის საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფის შესახებ დირექციის წინაშე საკითხის დაყენება;
დ) ლაბორატორიის სასწავლო სივრცის თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა სკოლის მოსწავლეთა, მასწავლებელთა და სკოლაში დასაქმებულ პირთათვის;
ე) კომპეტენციის ფარგლებში დირექტორის და აღმასრულებელი დირექტორის სხვა დავალებების შესრულება.
თავი VII. სასკოლო სასწავლო გეგმის შეფასებისა და გაუმჯობესების მექანიზმი
მუხლი 31. სასკოლო სასწავლო გეგმის შეფასება
31.1.სასკოლო სასწავლო გეგმის შედეგებს აფასებს აღმასრულებელი დირექტორი და პედაგოგიური საბჭო;
31.2.პედაგოგიურ საბჭოზე განიხილება სასკოლო სასწავლო გეგმით დაგეგმილი სასწავლო პროცესის მიმდინარეობა;
31.3.პედაგოგიური საბჭო საბჭოს ნებისმიერი წევრის ზეპირ მოხსენებას განიხილავს სანდო ინფორმაციად;
31.4.ინფორმაციის დაკონკრეტების საჭიროებისას პედაგოგიური საბჭოს წევრი ვალდებულია საბჭოს კონკრეტულ ვადაში წარუდგინოს გადაწყვეტილების მისაღებად საკმარისი ინფორმაცია;
31.5. აღმასრულებელი დირექტორი პერიოდულად ხვდება საგნობრივი კათედრის ხელმძღვანელს და იღებს ინფორმაციას დაგეგმილი სასწავლო პროცესის შესახებ;


მუხლი 32. სასკოლო სასწავლო გეგმის შეფასება
32.1.სასკოლო სასწავლო გეგმის შედეგებს აფასებს აღმასრულებელი დირექტორი;
32.2. სასკოლო სასწავლო გეგმაში საჭიროების შესაბამის ცვლილებას შეიმუშავებს პედაგოგიურ საბჭოსთან ერთად აღმასრულებელი დირექტორი და დასამტკიცებლად წარუდგენს დირექტორს;

თავი VIII. სკოლის ქონება, დაფინანსება, ანგარიშგება და საბუღალტრო აღრიცხვა, საქმიანობის კონტროლი
მუხლი 33.სკოლის ქონება
33.1. დასახული მიზნებისა და დაკისრებული ფუნქციების განსახორციელებლად „არასამეწარმეო არამომგებიანი იურიდიული პირის შესახებ“საქართველოს კანონის შესაბამისად სკოლას გააჩნია ქონება, უძრავი და მოძრავი ნივთები, შენობა-ნაგებობები, სკოლის წიგნადი ფონდი, საოფისე აღჭურვილობა, ავეჯი, მერხები, სკამები და სხა ინვენტარი.
მუხლი 34. საქმიანობა რომელიც საჭიროებს თანხმობას
34.1.სკოლა უფლებამოსილია დამფუძნებლის თანხმობით განახორციელოს შემდეგი ქმედებები:
ა) უძრავი ქონების შეძენა, გასხვისება, დატვირთვა;
ბ) სესხის აღება;
გ) თავდებობა;
მუხლი35. სკოლის ავტონომია
35.1.სკოლა, როგორც ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ორმაგი დაქვემდებარებისაა. იგი ექვემდებარება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და ასევე საქართველოს საპატრიარქოს;
35.2.სკოლას თავისი მართვის ორგანოების გადაწყვეტილების საფუძველზე უფლება აქვს:
ა)დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს საკადრო საკითხები და განსაზღვროს სკოლის მუშაკთა დანიშვნის წესი;
ბ) განსაზღვროს სკოლის საგანმანათლებლო პროგრამა სახელმწიფოს საგანმანათლებლო სტანდარტების დაცვის პირობით;
გ) სასწავლო პროცესის განხორციელებისას თავად აირჩიოს სახელმძღვანელოები, რომელსაც საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ მინიჭებული აქვს შესაბამისი გრიფი. უფლებამოსილი დამხმარე სახელმძღვანელოების სახით გამოიყენოს საქართველოს საპატრიარქოს მიერ მოწონებული სახელმძღვანელოები;
დ) დამოუკიდებლად დაამყაროს კავშირ სხვა საგანმანათლებლო (მათ შორის უცხოეთის)დაწესებულებებთან;
ე) დამოუკიდებლადც, მოქმედი კანონმდებლობის და საკუთარი წესდებით დადგენილი წესით განკარგოს საკუთარი ქონება და ფინანსური სახსრები;
ვ) საჭიროების შემთხვევაში დააწესოს ვაუჩერის ზემოთ გადასახადი;
ზ) მშობელთა ინტერესის გათვალისწინებით დააწესოს კვების, ტრანსპორტირებისა და გახანგრძლივებული ჯგუფის გადასახადი;
თ) შეუძლია ჩამოაყალიბოს დამატებითი ფასიანი საგამნანათლებლო ჯგუფები;
ი) შეუძლია ჩამოაყალიბოს დამატებითი უფასო საგანმანათლებლო წრეები;
კ) კლასში მოსწავლეთა მაქსიმალური რაოდენობა გნისაზღვრება 18 მოსწავლით;
ლ) გადაწყვიტოს მის უფლებამოსილებაში შემავალი სხვა საკითხები, რომელთაც შეიმუშავებს სკოლა ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად. შექმნას პირობები ინკლუზიური სწავლებისათვის,ხელი შეუწყოს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა განათლებას;
მუხლი36.სკოლის ფინანსები
36.1. სკოლის ხარჯების დაკანონება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით – სახელმწიფო ვაუჩერის გაცემით, თანადაფინანსების, შემოწირულობების და სწავლის გადასახადის საფუძველზე;
36.2. სკოლას უფლება აქვს მოიზიდოს საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა ფინანსური სახსრები, მათ შორის ეკონომიური საქმიანობით თუ ეს საქმიანობა არ ახდენს მავნე ზეგავლენას მოზარდის ფიზიკურ და ზნეობრივ განვითარებაზე;
36.3. სკოლას უფლება აქვს სწავლის გადასახადიდან გაათავისუფლოს ან შეღავათი გაუწიოს განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე მოსწავლეებს, თანამშრომლების შვილებს, სასულიერო პირების შვილებს , სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოზარდებს და სხვა;
364.სკოლის ყველა ხარჯი და შემოსავალი აისახება მის ბიუჯეტში;
მუხლი 37. ანგარიშება და საბუღალტრო აღრიცხვა
37.1.სკოლა ვალდებულია კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს საფინანსო–ეკონომიური საქმიანობის აღრიცხვა–ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და დასამტკიცებლად წარუდგინოს დირექტორს;
37.2.აღმასრულებელი დირექტორი თანხებს განკარგავს დირექტორის მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტით;
37.3. სკოლის წლიურ ბალანსს ამოწმებს დირექტორი;
მუხლი 38. რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
38.1. ორგანიზაციის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხდება დამფუძნებლის გადაწყვეტილებით, ხოლო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში ლიკვიდაცია ხდება დამფუძნებლის გადაწყვეტილების გარეშე;
38.2. ინფორმაცია ლიკვიდაციის შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს. ლიკვიდაცია ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ლიკვიდაციის დროს უნდა დამთავრდეს მიმდინარე საქმეები, დადგინდეს მოთხოვნები, დარჩენილი ქონება გამოიხატოს ფულში,  დაკმაყოფილდნენ კრედიტორები;
38.3. ორგანიზაციის ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონება გადაეცემა არაკომერციულ (არასამეწარმეო) იურიდიულ პირს, რომლის მიზანია ქრისტიანული(მართლმადიდებლური) განათლება. ქონების მიღებაზე უფლებამოსილ კონკრეტულ სუბიექტს ლიკვიდაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მომენტში ადგენსორგანიზაციის დამფუძნებელი. თუ არ დადგინდა ქონების მიღებაზე უფლებამოსილი კონკრეტული სუბიექტი, მაშინ ქონება განაწილდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
მუხლი39. სკოლის დებულების დამტკიცებისა და მასში ცვლილებების შეტანის წესი
39.1.დებულებაში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანა ხდება დირექტორის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის წესით;
39.2.სკოლის დებულება შრომითი ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილია.
მუხლი 40. დასკვნითი დებულება
40.1. დავა გადაწყდება მოლაპარაკების გზით, არბიტრაჟის ან სასამართლოს მეშვეობით.

სკოლის დამფუძნებელი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებელი ეკლესია


უფლებამოსილი პირი:
დირექტორი
ხორნაბუჯისა და ჰერეთის ეპისკოპოსი დიმიტრი /რ.კაპანაძე/


დებულება PDF ფორმატში
თქვენ არ გაქვთ უფლება!

გამოკითხვა

შეაფასეთ ჩვენი საიტი

სხვა გამოკითხვები...